Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie

Jumping kids, dressed colorful. Representing happiness and fun.
Dokumenty rekrutacyjne:

                  Załączniki dodatkowe:

PORADNIK REKRUTACYJNY

Informacje ogólne:

 • Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy prowadzone jest na pisemny wniosek rodzica złożony u dyrektora wybranej placówki i dotyczy wyłącznie wolnych miejsc.
 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.
 • W przedszkolu wniosek złożony przez rodziców jest rejestrowany i sprawdzany pod względem zgodności zawartych w nim informacji. W bieżącym roku w związku z pandemią wnioski wraz z złącznikami mogą być składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 • Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 • Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych do przedszkola w drodze rekrutacji.

Jak zapisać dziecko do przedszkola?

Krok 1. Wybór przedszkola
Przed wyborem przedszkola prosimy o zapoznanie się z ofertą przedszkola. Warto poznać warunki organizacyjne przedszkola oraz odwiedzić je wspólnie z dzieckiem.

Krok 2. Wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola
Uwaga! Wnioski powinny być podpisane przez obydwoje rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

Krok 3. Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023
Wniosek należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do przedszkola. Ważne, by wniosek był kompletny i złożony w terminie. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na wynik rekrutacji.

Krok 4. Weryfikacja dokumentów w przedszkolu – potwierdzenie spełniania kryteriów kwalifikacyjnych
Do poprawnie wypełnionego wniosku rodzice zobowiązani są dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych oraz kryteriów podanych przez Gminę Miasto Lubartów (jeśli chcemy, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnienie danego kryterium).

Krok 5. Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Mogą to zrobić korzystając ze środków komunikacji elektronicznej.

Uwaga! Brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Krok 6. Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wyniki postępowania rekrutacyjnego podane zostaną także na stronie internetowej przedszkola.

7. Procedura odwoławcza
Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola, mogą:

 • złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych;
 • złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. W postępowaniu uzupełniającym do przedszkola mogą ubiegać się rodzice dzieci spoza Gminy Miasto Lubartów.


 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE ODBĘDZIE SIĘ ZGODNIE Z PONIŻSZYM HARMONOGRAMEM

Etap rekrutacji/rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

od 7 do 14 lutego 2022 r.
do godziny 15:00

nie dotyczy

Złożenie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 lutego do 11 marca 2022 r.
do godziny 15:00

od 25 kwietnia do 10 maja 2022 r.
do godziny 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021.1082 ze zm.).

od 15 lutego do 16 marca 2022 r.

od 25 kwietnia do 13 maja 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

18 marca 2022 r.
do godziny 12:00

16 maj 2022 r.
do godziny 12:00

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 25 marca 2022 r.
do godziny 15:00

do 20 maja 2022 r.
do godziny 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29 marca 2022 r.
do godziny 12:00

25 maja 2022 r.
do godziny 12:00

________________________________________________________________________________________________________

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI
DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W LUBARTOWIE

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j. ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2019.1737 ze zm.).
 • Uchwała NR XVI/138/2020 Rady Miasta Lubartów z dnia 31 stycznia 2020 roku – w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lubartów.
 • Zarządzenie Nr VIII/591/2021 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lubartów w roku szkolnym 2021/2022.
 • Statut Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lubartowie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI
Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz w roku szkolnym. W kolejnych latach rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu edukacji w naszej placówce.

TOK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W LUBARTOWIE

I. Postępowanie rekrutacyjne dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lubartowie obejmuje:

 1. Zebranie deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w kolejnym roku szkolnym.
 2. Określenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu, na które odbywać się będzie rekrutacja.
 3. Podanie informacji o postępowaniu rekrutacyjnym w placówce na nowy rok szkolny.
 4. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.
 5. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej.
 6. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej i opracowanie dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego i głoszenie wyników rekrutacji.

II. Działania wstępne.

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola coroczne składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na kolejny rok szkolny.
 2. Jeżeli liczba kandydatów będzie równa lub mniejsza liczbie miejsc jakimi dysponuje przedszkole, proces rekrutacji zakończy się na tym etapie.
 3. Dyrektor ustala liczbę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych oraz liczbę wolnych miejsc dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną w składzie 3 przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

III. Postępowanie rekrutacyjne.

 1. Komisja rekrutacyjna otrzymuje od dyrektora informację o liczbie wolnych miejsc w placówce na kolejny rok szkolny.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu. Rodzic dziecka (prawny opiekun) składa wniosek o przyjęcia dziecka do przedszkola. Wniosek zawiera:
   1. imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL dziecka (w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość);
   2. imiona i nazwiska rodziców kandydata;
   3. adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;
   4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata;
   5. wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;
   6. istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka, w celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki.

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów zawartych w pkt. III.4. oraz III.6.:

   1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata lub „Karta 3+”;
   2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
   3. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne jednego lub obojga rodziców kandydata;
   4. orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne rodzeństwa kandydata;
   5. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
   6. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą;
   7. oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej;
   8. kopię deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu przez rodzeństwo złożoną przez rodziców kandydata;
   9. kserokopię pierwszej strony zeznania podatkowego rodziców;
   10. oświadczenie rodziców o szczepieniach ochronnych.

W przypadku złożenia wniosku do innych publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, we wniosku określa się kolejność wybranych placówek, od najbardziej do najmniej preferowanych.

 1. Komisja rekrutacyjna:
   1. analizuje dokumentację dziecka pod względem formalnym i merytorycznym; na podstawie weryfikacji dokumentacji kwalifikuje dzieci do następnego etapu rekrutacji;
   2. podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
   3. podanie informacji o liczbie wolnych miejsc.
 1. W terminie 14 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, rodzice/prawni opiekunowie dzieci przyjętych do placówki są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia wyboru danego przedszkola.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydatów do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 3. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Lubartowa. W przypadku kandydatów zamieszkałych poza wyżej wymienionym obszarem, przyjęcie do przedszkola odbywa się według postępowania rekrutacyjnego, jeżeli placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzonej rekrutacji dla dzieci Lubartowa.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy miasta Lubartów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
   1. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);
   2. niepełnosprawność kandydata;
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria o których mowa w pkt. III.6. mają jednakową wartość, tj. 1 punkt za każde kryterium.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zgodnie z podjętą uchwałą, tj.:
   1. dziecko, którego oboje rodzice/ prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą – 4 pkt.
   2. rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola – 3 pkt.
   3. dziecko, którego jeden z rodziców/ prawnych opiekunów pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą a drugi rodzic poszukuje pracy – 2 pkt.
   4. miejsce zamieszkania jest jednocześnie miejscem składania rocznych deklaracji podatkowych przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych – 4 pkt.
   5. dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu ministra w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecko, u którego badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego – 2 pkt.
 1. Komisja podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 2. W przypadku, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 3. Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na terenie gminy miasta Lubartów, zgłoszonych podczas rekrutacji do przedszkola przewyższa liczbę miejsc w tym przedszkolu, dyrektor informuje burmistrza o nieprzyjęciu dziecka. Dyrektor przekazuje także informacje dotyczące dzieci nieprzyjętych. Informacja zawiera:
   1. imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL dziecka (w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość);
   2. imiona i nazwiska rodziców;
   3. adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka.
 1. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor, jeśli przedszkole dysponuje wolnym miejscem. Dziecko nie bierze udziału w rekrutacji.

IV. Procedura odwoławcza.

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem i zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, które upoważniały do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, które rozpatruje dyrektor przedszkola także w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 4. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

V. Postanowienia końcowe.

 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 3. Niniejsza procedura stanowi załącznik do uchwały Nr 1/2022 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lubartowie z dnia 10.02.2022 r.
 4. Procedura wchodzi w życie z dniem podjęcia powyższej uchwały.

________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W LUBARTOWIE  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W PROCESIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 – dalej „RODO”)

INFORMUJEMY, ŻE:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy przy użyciu adresu e-mail: iod@przedszkole1-lubartow.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z art. 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, określającego zawartość wniosku o przyjęcie do przedszkola  oraz wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, art. 127 ust. 1, ust. 4 i ust. 14, określającego sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także art. 160, który określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.
 4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: organ prowadzący w zakresie zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
 5. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata mogą zostać wykorzystane przez przedszkola w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.
 6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku.
 7. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.
 11. Podanie danych zawartych we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, stanowi jednak warunek udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola oraz umożliwia korzystanie z uprawnień wynikających z kryteriów rekrutacji. Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji do przedszkola, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, aby zostały wzięte pod uwagę.

________________________________________________________________________________________________________