Jumping kids, dressed colorful. Representing happiness and fun.
Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 będą wydawane i przyjmowane w przedszkolu od 1 marca do 1 kwietnia 2019 roku. W tym czasie dokumenty będą dostępne również na stronie przedszkola.

Dokumenty rekrutacyjne:

PROCEDURA REKRUTACYJNA
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W LUBARTOWIE

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
 • Uchwała NR III/15/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 stycznia 2015 roku – w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lubartów.
 • Statut Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lubartowie.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI
Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz w roku szkolnym. W kolejnych latach rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu edukacji w naszej placówce.

TOK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W LUBARTOWIE

I. Postępowanie rekrutacyjne dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lubartowie obejmuje:

 1. Zebranie deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w kolejnym roku szkolnym.
 2. Określenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu, na które odbywać się będzie rekrutacja.
 3. Podanie informacji o postępowaniu rekrutacyjnym w placówce na nowy rok szkolny.
 4. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola w terminie od 1 do 31 marca.
 5. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej.
 6. Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia komisji.
 7. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej i opracowanie dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego i głoszenie wyników rekrutacji.
 8. Analiza procedur odwoławczych.

 

II. Działania wstępne.

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola coroczne składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na kolejny rok szkolny.
 2. Jeżeli liczba kandydatów będzie równa lub mniejsza liczbie miejsc jakimi dysponuje przedszkole, proces rekrutacji zakończy się na tym etapie.
 3. Dyrektor na podstawie działań wstępnych określa liczbę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych oraz liczbę wolnych miejsc w grupach integracyjnych.
 4. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzi 3 przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

III. Postępowanie rekrutacyjne.

 1. Komisja rekrutacyjna otrzymuje od dyrektora informację o liczbie wolnych miejsc w placówce na kolejny rok szkolny.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu na wniosek rodzica dziecka (prawnego opiekuna) złożony do dyrektora przedszkola w terminie 1-31.03. Wniosek zawiera:
  a) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL dziecka (w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość);
  b) imiona i nazwiska rodziców kandydata;
  c) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;
  d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów;
  e) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;
  f)  istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka, w celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki;
  Do wniosku dołącza się:
  g) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
  h) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne dziecka, rodziców lub rodzeństwa;
  i) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
  j) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą;
  k) oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej.Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do wszystkich publicznych przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej do najmniej preferowanych.
 3. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy miasta Lubartów. W przypadku kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy miasta Lubartów, przyjęcie do przedszkola odbywa się według postępowania rekrutacyjnego, jeżeli placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzonej rekrutacji dla dzieci z miasta Lubartów.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy miasta Lubartów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
  a) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);
  b) niepełnosprawność kandydata;
  c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 5. Kryteria o których mowa w pkt. III.4 mają jednakową wartość, tj. 1 punkt za każde kryterium.
 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zgodnie z podjętą uchwałą, tj.:
  1) dziecko, którego oboje rodzice/ prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą – 4 pkt.
  2) rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola – 2 pkt.
  3) dziecko, którego jeden z rodziców/ prawnych opiekunów pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą a drugi rodzic poszukuje pracy – 2 pkt.
 7. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
  – analiza dokumentacji dziecka pod względem formalnym i merytorycznym;
  – ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego;
  – podanie najmniejszej liczby punktów, która uprawnia do przyjęcia dziecka do przedszkola;
  – podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola listy kandydatów w porządku alfabetycznym zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającą imię, nazwisko kandydata oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola;
  – podanie informacji o liczbie wolnych miejsc.
 8. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydatów do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 9. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 10. W terminie 14 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, rodzice/prawni opiekunowie dzieci przyjętych do placówki są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia wyboru danego przedszkola.

 

IV. Analiza procedur odwoławczych.

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem i zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, które upoważniały do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, które rozpatruje dyrektor przedszkola także w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 4. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 5. W przypadku, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 6. Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na terenie gminy miasta Lubartów, zgłoszonych podczas rekrutacji do przedszkola przewyższa liczbę miejsc w tym przedszkolu, dyrektor informuje burmistrza o nieprzyjęciu dziecka. Dyrektor przekazuje także informacje dotyczące dzieci nieprzyjętych. Informacja zawiera:
  a) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL dziecka (w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość);
  b) imiona i nazwiska rodziców;
  c) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;

V. Postanowienia końcowe.

 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 3. Niniejsza procedura stanowi załącznik do uchwały Nr 1/2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lubartowie z dnia 14.02.2018 r.
 4. Procedura wchodzi w życie z dniem podjęcia powyższej uchwały.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE ODBĘDZIE SIĘ ZGODNIE Z PONIŻSZYM HARMONOGRAMEM

Etap rekrutacji/rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosków do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 marca do 1 kwietnia 2019 r.

do 26 kwietnia
do 7 maja 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017.59).

od 2 do 5 kwietnia 2019 r.

od 8 do 13 maja 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 11 kwietnia 2019 r.

do 17 maja 2019 r.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 19 kwietnia 2019 r.

do 27 maja 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25 kwietnia 2019 r.

do 31 maja 2019 r.