Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie

Jumping kids, dressed colorful. Representing happiness and fun.
Dokumenty rekrutacyjne:

                  Załączniki dodatkowe:

PORADNIK REKRUTACYJNY

Informacje ogólne:

 • Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy prowadzone jest na pisemny wniosek rodzica złożony u dyrektora wybranej placówki i dotyczy wyłącznie wolnych miejsc.
 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.
 • W przedszkolu wniosek złożony przez rodziców jest rejestrowany i sprawdzany pod względem zgodności zawartych w nim informacji. W bieżącym roku w związku z pandemią wnioski wraz z złącznikami mogą być składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 • Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 • Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych do przedszkola w drodze rekrutacji.

Jak zapisać dziecko do przedszkola?

Krok 1. Wybór przedszkola
Przed wyborem przedszkola prosimy o zapoznanie się z ofertą przedszkola. Warto poznać warunki organizacyjne przedszkola oraz odwiedzić je wspólnie z dzieckiem.

Krok 2. Wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola
Uwaga! Wnioski powinny być podpisane przez obydwoje rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

Krok 3. Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023
Wniosek należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do przedszkola. Ważne, by wniosek był kompletny i złożony w terminie. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na wynik rekrutacji.

Krok 4. Weryfikacja dokumentów w przedszkolu – potwierdzenie spełniania kryteriów kwalifikacyjnych
Do poprawnie wypełnionego wniosku rodzice zobowiązani są dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych oraz kryteriów podanych przez Gminę Miasto Lubartów (jeśli chcemy, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnienie danego kryterium).

Krok 5. Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Mogą to zrobić korzystając ze środków komunikacji elektronicznej.

Uwaga! Brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Krok 6. Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wyniki postępowania rekrutacyjnego podane zostaną także na stronie internetowej przedszkola.

7. Procedura odwoławcza
Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola, mogą:

 • złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych;
 • złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. W postępowaniu uzupełniającym do przedszkola mogą ubiegać się rodzice dzieci spoza Gminy Miasto Lubartów.


 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE ODBĘDZIE SIĘ ZGODNIE Z PONIŻSZYM HARMONOGRAMEM

Etap rekrutacji/rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

od 7 do 14 lutego 2022 r.
do godziny 15:00

nie dotyczy

Złożenie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 lutego do 11 marca 2022 r.
do godziny 15:00

od 25 kwietnia do 10 maja 2022 r.
do godziny 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021.1082 ze zm.).

od 15 lutego do 16 marca 2022 r.

od 25 kwietnia do 13 maja 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

18 marca 2022 r.
do godziny 12:00

16 maj 2022 r.
do godziny 12:00

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 25 marca 2022 r.
do godziny 15:00

do 20 maja 2022 r.
do godziny 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29 marca 2022 r.
do godziny 12:00

25 maja 2022 r.
do godziny 12:00

________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W LUBARTOWIE  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W PROCESIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 – dalej „RODO”)

INFORMUJEMY, ŻE:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy przy użyciu adresu e-mail: iod@przedszkole1-lubartow.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z art. 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, określającego zawartość wniosku o przyjęcie do przedszkola  oraz wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, art. 127 ust. 1, ust. 4 i ust. 14, określającego sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także art. 160, który określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.
 4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: organ prowadzący w zakresie zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
 5. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata mogą zostać wykorzystane przez przedszkola w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.
 6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku.
 7. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.
 11. Podanie danych zawartych we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, stanowi jednak warunek udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola oraz umożliwia korzystanie z uprawnień wynikających z kryteriów rekrutacji. Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji do przedszkola, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, aby zostały wzięte pod uwagę.

________________________________________________________________________________________________________